Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn triển khai Kế hoạch công tác năm 2023

Thứ tư - 21/12/2022 19:57
Thực hiện Công văn số 2101/TCTK- VPTC ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Tổng cục Thống kê về việc Tổng kết công tác năm 2022 và xây dựng Chương trình công tác năm 2023. Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
 
Ông Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê thông qua dự thảo
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm
2023
 
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Cục Thống kê; lãnh đạo, công chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Thống kê; công chức nghỉ hưu trong năm 2022.
Tại hội nghị công chức và người lao động đã được nghe lãnh đạo Cục Thống kê  báo cáo tóm tắt  tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023;  Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 đã nêu được những mặt đạt được cụ thể: Cục Thống kê triển khai kế hoạch công tác năm 2022 trong bối cảnh thế giới và trong nước đang ảnh hưởng đại dịch Covid-19 vẫn diễn biễn phức tạp đã tác động, ảnh hưởng toàn diện, sâu sắc đến nhiều mặt của đời sống xã hội, tuy nhiên được sự quan tâm sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền địa phương, sự phối hợp của các Sở, ban ngành tỉnh, doanh nghiệp và người cung cấp thông tin thống kê, toàn thể công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt kế hoạch công tác và các công việc phát sinh do Tổng cục Thống kê và địa phương giao, đảm bảo thông tin thống kê định kỳ, triển khai các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất; đồng thời vừa bảo đảm tốt thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội phục vụ các cấp Đảng, chính quyền trong tỉnh.
Tổng số công việc hoàn thành trong năm theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê  giao là 602/602 đầu công việc; 339/339 công việc phát sinh đột xuất của Tổng cục Thống kê và địa phương giao, thực hiện thành công 23 cuộc điều tra thống kê thuộc các lĩnh vực: công nghiệp; thương mại, dịch vụ; giá; xây dựng; vốn đầu tư; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; xã hội, môi trường; dân số và lao động... Trong năm có 17 cuộc điều tra được áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập thông tin sử dụng phiếu điện tử CAPI và bảng hỏi điện tử webform; 06 cuộc điều tra (vốn đầu tư thực hiện, hoạt động xây dựng, diện tích gieo trồng cây nông nghiệp, diện tích cây lâu năm, năng suất sản lượng cây lâu năm, điều tra lâm nghiệp) thực hiện phiếu giấy và sử dụng trang web điều hành riêng cho từng cuộc điều tra để nhập tin và tổng hợp số liệu điều tra; 01 cuộc điều tra đột xuất phát sinh do UBND tỉnh giao triển khai thực hiện phục vụ đánh giá tình hình kinh tế xã hội của tỉnh (Điều tra sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng trên đất lâm nghiệp, vật nuôi có nguồn gốc từ rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021); hoàn thành công tác rà soát, xử lý số liệu Tổng điều tra kinh tế năm 2021 theo sự hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; biên soạn báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội; Niên giám thống kê và các ấn phẩm của Ngành; thông tin thống kê được phổ biến, cập nhật kịp thời đảm bảo nhu cầu dùng tin của tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

 
Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng  năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 
công tác thi đua, khen thưởng  năm
2023

 
Công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022: kết quả thi đua, khen thưởng năm 2022 đạt được cụ thể:  Danh hiệu “Lao động tiến tiến”: 70 cá nhân và 13 tập thể được công nhận; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 02 cá nhân; Giấy khen của Cục trưởng: 21 cá nhân và 08 tập thể; Đề nghị Tổng cục Thống kê tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 02 tập thể (Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng); Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam": 05 cá nhân (Gồm có: 03 cá nhân trong ngành; 02 cá nhân ngoài ngành). Đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng: 04 cá nhân; Năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn được giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các hoạt động của Cụm thi đua theo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua và nội dung giao ước thi đua, đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc như phát động thi đua, xây dựng kế hoạch làm việc, quy chế hoạt động, ban hành biểu chấm điểm của Cụm thi đua các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và phối hợp tốt với các đơn vị trong Cụm, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, báo cáo tổng kết cũng đã đề ra những mục tiêu chủ yếu năm 2023 ngành Thống kê tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Tổ chức thực hiện tốt các cuộc điều tra chuyên môn theo kế hoạch được Tổng cục Thống kê và địa phương giao năm 2023. Tăng cường đi kiểm tra, giám sát cơ sở để vừa nắm bắt tình hình, vừa hỗ trợ nhưng đồng thời cũng để kiểm tra về nghiệp vụ đối với Chi cục Thống kê huyện, thành phố,  khu vực.  (2) nghiên cứu biên soạn và phổ biến thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp; đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài tỉnh; biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, Tổng điều tra. Tiếp tục tăng cường phổ biến thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê, tờ gấp, tổ chức họp báo…  nhằm phục vụ tốt hơn người dùng tin. (3) biên soạn, phát hành và phổ biến sản phẩm thống kê theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa nội dung và lĩnh vực thông tin. Tạo sự thống nhất và đồng thuận trong công bố và sử dụng thông tin thống kê. Phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên Website của Cục một cách kịp thời theo kế hoạch. (4) triển khai thực hiện Chiến lược thống kê giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục thực hiện tốt và duy trì công tác phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (6) Tiếp tục rà soát  sắp xếp lại nhân sự các đơn vị thuộc Cục phù hợp với năng lực công tác của công chức. (7) làm tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Tiếp tục thực hiện ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành hoạt động công tác thống kê, Hội nghị, cuộc họp…
 
Ông Hoàng Hải Đăng Phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2023
 
Tại Hội nghị Cục Thống kê cũng đã trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Phượng - Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây